سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه التمهید 
عضو نویسندگان تفسیر الاثری الجامع 
1379/07/04 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
بنیاد فقه اهل بیت(ع) 
عضو نویسندگان 
1384/07/05 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز دارالتقریب بین المذاهب 
عضو مؤلفین و محققین 
1382/07/01 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
عضو هیئت علمی 
1386/07/02 
ادامه دارد 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مرکز مدیریت 
مدیر مدرسه امام صادق(ع) 
1374/07/04 
1375/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مدیریت 
مدیر مدرسه شهید صدوقی2 
1375/07/03 
1382/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مدیریت 
مسئول اداره آموزش 
1380/07/03 
1384/07/02 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مدیریت 
سرپرست مدیرت مدارس 
1384/07/05 
1386/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مدیریت 
مسئول برنامه‌ریزی آموزشی 
1385/07/04 
1386/07/01 
اجرائی